Polityka prywatności

Celem Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z ich przetwarzaniem przez Izbę Gospodarczą Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Gospodarcza Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14 , 00-777 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000929808, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5213944733– dalej: „IGASI” (Administrator).

Kontakt z administratorem

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: m.zolkowski@igasi.pl.

Regulacje prawne

IGASI zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanego „RODO”.

Cele przetwarzania danych osobowych

IGASI przetwarza dane osobowe w celu:

 1. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IGASI jako administratora danych,
 2. wykonywania obowiązków prawnych przez IGASI, 
 3. wykonywania obowiązków przez IGASI uregulowanych w przepisach prawa tj. RODO,
 4. świadczenia usług prawnych przez IGASI,
 5. zawierania umów z klientami przez IGASI, 
 6. organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z IGASI, 
 7. rekrutacji i zatrudnienia pracowników lub współpracowników przez IGASI 
 8. informowania o wydarzeniach, które organizuje IGASI lub, w których uczestniczy IGASI, a także w celu wysyłania informacji,
 9. informowania o działalności IGASI (np. w ramach newslettera)
 10. marketingu związanego z działalnością IGASI w zakresie uznanym za dozwolony prawem i przepisami deontologicznymi
 11. analitycznym i statystycznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze stroną internetową pod adresem https://igasi.pl/
 12. zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Państwa, jeśli dokonano zapisu na newsletter lub szkolenia

IGASI nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

Podmioty w stosunku, do których mogą być przetwarzane dane osobowe

W ramach prowadzonej działalności przetwarzane są głównie dane osobowe:

 1. klientów,
 2. osób, które kontaktują się z IGASI za pośrednictwem poczty elektronicznej,

 w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego,

 1. kontrahentów,
 2. osób wskazanych do kontaktów przy w umowach zawieranych z klientami, kontrahentami lub innymi podmiotami,
 3. osób uczestniczących z procesie rekrutacji.

Prawa osób, których przetwarzane są dane osobowe

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem), ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże podanie żądanych danych osobowych może okazać się niezbędne i konieczne, aby zrealizować zlecone przez Państwa usługi, bądź wykonać cele, dla których zebrane dane osobowe mają być przetwarzane.

Zastrzeżenia

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne obligują nas do przechowywania danych osobowych oraz wyłącznie w zakresie wskazanym w tych przepisach.

Przetwarzanie danych w związku z wydarzeniami organizowanymi przez IGASI

Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Izbę Gospodarczą Alternatywnych Spółek Inwestycyjynch wyrażają zgodę na utrwalanie swojego wizerunku w postaci materiałów foto oraz wideo.

Materiały foto i wideo, na których widoczni są uczestnicy wydarzeń, mogą być wykorzystywane przez IGASI oraz partnerów wydarzeń w celach promocyjnych, marketingowych oraz informacyjnych.

Utrwalony wizerunek uczestnika może być publikowany na stronach internetowych organizatora, stronach partnerów wydarzeń, w mediach społecznościowych oraz w komunikacji mailowej prowadzonej przez IGASI.

Uczestnik wydarzenia rozumie i akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie częścią powstałych materiałów foto i wideo, które mogą być publikowane i dystrybuowane w wyżej wymienionych celach przez podmioty wyżej wymienione.

IGASI zobowiązuje się do przetwarzania wizerunku uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz w sposób szanujący prywatność i godność uczestników.

Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku, składając stosowne oświadczenie na piśmie do Administratora Danych Osobowych na adres wskazany w sekcji „Administrator Danych Osobowych”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Udostępniane danych osobowych innym podmiotom upoważnionym

Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Pliki cookies

Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

IGASI jest podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jako podmiot zarządzający.

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer. IGASI nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

IGASI nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej IGASI, do których odnośniki znajdują się na stronie IGASI. 

Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania strony internetowej IGASI.