Celem Izby Gospodarczej ASI jest działanie w interesie branży Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (AFI).

Dotyczy to otoczenia regulacyjnego, prawnego i podatkowego – w szczególności działania na rzecz jego przejrzystości, przewidywalności oraz likwidacji barier utrudniających rozwój rynku kapitałowego i ekosystemu innowacji.

01

Praktyka

Działamy na rzecz kształtowania rozsądnej i racjonalnej praktyki. Dotyczy to stosowania przepisów regulujących prowadzenie działalności inwestycyjnej w formie ASI, m.in. przez udział w postepowaniach administracyjnych, wymianę informacji i bieżące informowanie Członków: o zmianach praktyki, orzecznictwa czy przepisów, które mają wpływ na działalność ASI.

02

Staranność

Celem Izby jest zrzeszanie ASI i podmiotów nimi zarządzających, które działają z należytą starannością i dochowują najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ASI. Zależy nam, by członkostwo w Izbie stanowiło swoisty seal of excellence dla zrzeszonych podmiotów.

03

Kompetencje / szkolenia

Za kluczowe uważamy podwyższanie kompetencji i świadomości obowiązujących regulacji. To ważne zarówno w przypadku kadry zarządzającej ASI, jak i podmiotów świadczących dla usługi doradcze dla ASI (m.in. prawników, księgowych, biegłych rewidentów).


Izba Gospodarcza ASI prowadzi regularne, wysokiej jakości szkolenia. W tym w zakresie:

  • obowiązujących w ASI przepisów i procedur
  • sprawozdawczości ASI
  • rachunkowości ASI
  • podatków
  • zasad traktowania Klientów ASI (Inwestorów)
  • zagadnień transakcyjnych
  • SFDR/ESG
  • AML
Szkolenia są bezpłatne dla Członków IG ASI.
04

Raporty branżowe

Celem działań IG ASI w zakresie procesu legislacyjnego będzie znoszenie barier i dostosowanie otoczenia prawnego do prowadzenia działalności przez alternatywne fundusze inwestycyjne. Dotyczy to szczególnie przepisów kodeksu spółek handlowych i przepisów prawa podatkowego.